Bezpieczna szkoła 2016/2017

ZAPRASZAMY NA KURS „Bezpieczna szkoła 2016/2017”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Bezpieczna szkoła 2016/2017

w okresie od 15.11.2016 r. do 15.02.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 listopada 2016 r.

Program kursu:
  1. Przemoc w środowiskach szkolnych – uwarunkowania, profilaktyka, zwalczanie.
  2. Współdziałanie szkoły ze środowiskiem rodzinnym uczniów, instytucjami oraz organizacjami w procesie wychowania i przeciwdziałania agresji.
  3. Terroryzm – jego geneza, realia współczesne, perspektywy.
  4. Ratownictwo w warunkach szkoły.
  5. Ochrona obiektów szkolnych, systemy zabezpieczenia.
  6. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
  7. Bioterroryzm, zagrożenia, ochrona w warunkach szkoły.
  8. Napady rabunkowe i inne akty terroru kryminalnego, profilaktyka, obrona.
  9. Narkomania w szkole – prawo, doświadczenia, profilaktyka.
  10. Obowiązki kierownika placówki oświatowej lub wychowawczej, w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny, w tym BHP, w prowadzonych jednostkach, statuty szkół.
  11. Bezpieczeństwo budowlane, właściwa eksploatacja obiektów szkolnych i wychowawczych.
  12. Bezpieczeństwo i higiena pracy zespołów zawodowych w kontekście prawa pracy, obowiązki pracodawcy.
  13. Ochrona przeciwpożarowa obiektów szkolnych i wychowawczych.
  14. Wzorcowe statuty, modelowe instrukcje bezpieczeństwa, przeciwpożarowe, przeglądów okresowych itd.
  15. Przemoc w rodzinie w kontekście ochrony praw człowieka wyrażonych w prawie międzynarodowym i krajowym.
  16. Doświadczenia krajowe i zagraniczne w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie.
  17. Polskie prawo o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem Ustawy z 10 czerwca 2010 r. oraz przepisów wykonawczych – kompleksowa wykładnia prawa, w tym aspekty praktyczne.
  18. Współpraca organów państwowych i samorządowych jednostek pomocy społecznej itd. – obowiązki formalne wynikające z przepisów prawa.
  19. Metodyka pracy organów i instytucji wyznaczonych Ustawą do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opieki nad osobami dotkniętymi tą przemocą oraz postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – procedury, planowanie współdziałania, przepływ informacji, współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych itd. – udział szkoły.
  20. Procedura „Niebieskie Karty” – doświadczenia szkół.
  21. Przemoc w szkole, w tym przemoc wobec nauczycieli.
  22. Depresja wśród dzieci i młodzieży.
Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 297 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.38.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA
Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 110 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!