Bezpieczna szkoła 2016

ZAPRASZAMY NA KURS „Bezpieczna szkoła 2016”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Bezpieczna szkoła 2016

w okresie od 01.03.2016 r. do 01.06.2016 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 26 lutego 2016 r.

Program kursu:
 1. Przemoc w środowiskach szkolnych – uwarunkowania, profilaktyka, zwalczanie.
 2. Współdziałanie szkoły ze środowiskiem rodzinnym uczniów, instytucjami oraz organizacjami w procesie wychowania i przeciwdziałania agresji.
 3. Terroryzm – jego geneza, realia współczesne, perspektywy.
 4. Ratownictwo w warunkach szkoły.
 5. Ochrona obiektów szkolnych, systemy zabezpieczenia.
 6. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 7. Bioterroryzm, zagrożenia, ochrona w warunkach szkoły.
 8. Napady rabunkowe i inne akty terroru kryminalnego, profilaktyka, obrona.
 9. Narkomania w szkole – prawo, doświadczenia, profilaktyka.
 10. Obowiązki kierownika placówki oświatowej lub wychowawczej, w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny, w tym BHP, w prowadzonych jednostkach, statuty szkół.
 11. Bezpieczeństwo budowlane, właściwa eksploatacja obiektów szkolnych i wychowawczych.
 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy zespołów zawodowych w kontekście prawa pracy, obowiązki pracodawcy.
 13. Ochrona przeciwpożarowa obiektów szkolnych i wychowawczych.
 14. Wzorcowe statuty, modelowe instrukcje bezpieczeństwa, przeciwpożarowe, przeglądów okresowych itd.
 15. Przemoc w rodzinie w kontekście ochrony praw człowieka wyrażonych w prawie międzynarodowym i krajowym.
 16. Doświadczenia krajowe i zagraniczne w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie.
 17. Polskie prawo o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem Ustawy z 10 czerwca 2010 r. oraz przepisów wykonawczych – kompleksowa wykładnia prawa, w tym aspekty praktyczne.
 18. Współpraca organów państwowych i samorządowych jednostek pomocy społecznej itd. – obowiązki formalne wynikające z przepisów prawa.
 19. Metodyka pracy organów i instytucji wyznaczonych Ustawą do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opieki nad osobami dotkniętymi tą przemocą oraz postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – procedury, planowanie współdziałania, przepływ informacji, współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych itd. – udział szkoły.
 20. Procedura „Niebieskie Karty” – doświadczenia szkół.
 21. Przemoc w szkole, w tym przemoc wobec nauczycieli.
 22. Depresja wśród dzieci i młodzieży.
Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Kurs organizowany jest przez Fundację Państwo Obywatelskie – organizację pożytku publicznego na zasadach non profit. Uczestnicy lub kierujące ich szkoły ponoszą jedynie bezpośrednie koszty edycji materiałów szkoleniowych. Opłatę w kwocie netto 290 zł + 23% VAT od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Fundacji Państwo Obywatelskie w Warszawie, Bank Millennium S.A., nr 47 1160 2202 0000 0001 7846 5214. W przypadku finansowania w całości ze środków publicznych opłata za kurs jest zwolniona z VAT.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Alina Boruciak
a.boruciak@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 23

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail
  (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 110 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz